Thursday, January 27, 2022    -    23 Jamadi Al'Akhar, 1443
(General guideline for Toronto, ON for Jan 27)

Imsak: 5:57 AM
Fajr: 6:12 AM
Sunrise: 7:40 AM
Zuhr: 12:31 PM
Sunset: 5:21 PM
Maghrib:   5:36 PM

Majalis/Jashan 1436

MAJALIS/JASHAN DATES ISLAMIC DATES ZAKIR
Majalis 24 Nov, 2014 - 30 Nov, 2014 1 Safar, 1436 - 7 Safar, 1436 Allama Syed Fazil Mosavi Saheb
6 Dec, 2014 - 7 Dec, 2014 13 Safar, 1436 - 14 Safar, 1436 Moulanda Syed Ijmal Asghar Naqvi Saheb
8 Dec, 2014 - 10 Dec, 2014 15 Safar, 1436 - 17 Safar, 1436 Allama Dr. Sakhawat Hussain Saheb
4 Mar, 2015 - 8 Mar, 2015 13 Jamadi Al'Awal - 17 Jamadi Al'Awal, 1436 Allama Syed Fazil Mosavi Saheb